PARAVENT PATd

P R I P R A V U J E M E

Ventilátor  PARAVENT PATd je elektronicky riadený vysokofrekvenčný dýzový pľúcny ventilátor s plynulo meniteľnou frekvenciou od 10 do 180  c/min, voliteľnou dobou  inspíria v rozsahu od 30 do 70 % z celkového času cyklu a spojito nastaviteľným insuflačným tlakom 0 – 250 kPa a tlakom pre expiračnú podporu v rozsahu 0 až 250 kPa. Ventilátor dáva možnosť ventilova „nízkofrekvenčne“ – klasickými frekvenciami. Insuflačný tlak sa mení v jednej z dýz multidýzového generátora tlaku ( MGT ) na tlak ventilačný, ktorý je odstupňovaný podľa zvolenej inspiračnej dýzy v MGT do troch úrovní nezávisle na použitej menovitej veľkosti MGT. Ventilačný tlak,  prietok, resp. jednorázový dychový objem je monitorovaný na farebnom displeji, ktorý je rozdelený na časť určenú pre nastavovanie parametrov ventilácie, na časť meraciu – alfanumerické vyhodnotenie ventilačných parametrov a časť pre grafické zobrazenie kriviek tlaku, prietoku, jednorázového objemu ventilačnej činnosti. Voľbou je možné zobraziť slučku p-Vt  a  Q-Vt, trendy – paw, Vt, f, a MV.

PARAVENT PATd


 

 

Systém svojou konštrukciou a princípom jednoducho umožňuje realizovať režim podpornej ventilácie so zachovaním spontánnej dychovej aktivity pacienta.

Rovnako prístroj umožňuje vykonávanie efektívnej toalety dýchacích ciest vrátane laváží v tzv. inpulznom alebo expulznom režime , bez prerušenia ventilácie , ako aj aplikáciu liekov do dýchacích ciest, prípadne aj surfaktantu.

 

Systém je vybavený zariadením, ktoré automaticky znižuje hodnotu nežiadúceho dynamického end-expiračného pretlaku ( AUTOPEEPu ) pri použití pomeru dôb inspíria / expíria 2:1 a pri frekvencií 120 a 180 c/min. V tomto prípade sa automaticky aktivizuje exspiračnápodpora v priebehu exspíria.

Aj pri použití netesniacej tracheálnej rúrky zaisťuje trvalým tlakovým spádom prevenciu aspirácie ( Klainov efekt ).


 

 

Základným príslušenstvom ventilátora je sada ôsmich MGT o vnútorných priemeroch Ø 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm pre endotracheálne kanyly zodpovedajúce rovnakým  priemerom s toleranciou ± 0,5 mm . Sada MGT pokrýva celé vekové a hmotnostné spektrum pacientov. Každý MGT je vybavený tromi inspiračnými, jednou dýzov expiračnnej podpory a meracím konektorom zodpovedajúcim veľkosti MGT.Jednorazový dychový objem je výsledkom daným ventilačnou energiou  MGT (insuflačným tlakom, svetlosťou MGT a použitou dýzou) a okamžitých hodnôt prietokového odporu dýchacích ciest a compliancie (pľúcnej poddajnosti).


Uvedenou zostavou s voľbou veku a hmotnosti, zodpovedajúcej voľbe intubačnej rúrky a MGT, sú tak v plnom rozsahu pokryté ventilačné potreby v celom vekovom spektre vrátane novonarodencov s minimálnymi nárokmi na obsluhu prístroja vrátane alarmových prvkov.


Konštrukčný návrh MGT je vytvorený na princípe tzv. fyzikálnej bezpečnostnej poistky, kedy menovitému insuflačnému tlaku a aktuálnej dýze v MGT zodpovedá max. ventilačný tlak MGT, čo predstavuje maximálne dosiahnuteľnú úroveň pretlaku v pľúcach i v prípade nulového prietoku plynu do pľúc (napr. v prípade trvalého inspíria spôsobeného príp. poruchou ventilátora).


Popri tejto konštrukčnej poistke je ventilátor osadený pneumatickým systémom pre kontinuálne snímanie a vyhodnocovanie tlaku v tracheálnej rúrke, čo umožňuje realizáciu ďalšieho bezpečnostného prvku - pretlakovej poistky. Táto automaticky prerušuje ventiláciu, resp. dodávku plynu do insuflačného traktu pri prekročení tlakového limitu 5 kPa  a vyvoláva akustický a vizuálny alarm (červená LED v poli ALARM-pozícia 13 na prednom paneli). Pokles tlaku v endotracheálnej kanyle pod zvolený maximálny limit automaticky umožňuje ďalšie inspírium. Akustický a optický alarm je realizovaný od okamžiku prekročenia tlakového limitu 5 kPa až do začiatku následujúceho inspíria. Merací trakt je pulzne preplachovaný malým objemom O2. V prípade upchania meracieho traktu sa v ňom integruje tlak, ktorý po prekročení 5 kPa preruší ventiláciu a spustí alarm.


 

PARAVENT JET – TECH.ÚDAJE

 

Napájací tlak 400 kPa ± 100 kPa
Prietok zdroja tlaku min. 50 l/min.
Napájacie napätie 100 až 250 V, 50/60 Hz

-záložný zdroj – 12V/5Ah (chod 2 hod.pri plnom nabití )
Vent. režim NUE, INP, EXP
Frekvencia plynulo nastav. :  10 až 180 c/min
Insp. čas – Ti 30 až 70 % z Tc
Zmena insuf.tlaku 0 – 250 kPa
Zmena exspir. tlaku 0 – 250 kPa
Citlivosť asistora 1 – 10 l/min
Max.ventilačná energia podľa insuflačného tlaku

pri insuflačnom tlaku 160 kPa - dýza č.I     max. 2,5   kPa


- dýza č.II    max. 4,5   kPa


- dýza č.III   max. 7,0   kPa

-expiračná dýza  max. 4,0 kPa

Pri nulovom prietoku

ALARMY


pmax 1 – 7 kPa
pmin -1,5 – 2 kPa
MVmax 1 – 35 l/min
MVmin 1 – 15 l/min
fmin 0 – 30 c/min
Vtmin 0 – 200 ml
Monitorovaný paw, pmin, f, Vte, MV
Grafické zobrazenie paw, Q, Vt, slučky paw-Vt, Q-Vt


Rozmery  š , v , h 280 x 250 x 230  mm
Hmotnosť 4,3 x  kg
Hlučnosť max. 74 dB


Pracovné prostredie teplota        –10 až + 40 °C

vlhkosť             max. 80  %

Klasifikácia

1. Druh ochrany pred úrazom el.prúdom :


a) vonkajší adaptér 230V AC / 12V DC (SZ 12/2/100 od firmy Enco) je triedy II


b) pri napájaní zo siete pomocou vonkajšieho adaptera 230V AC / 12V DC (SZ 12/2/100 od firmy Enco) je celý prístroj triedy II B dľa ČSN EN 60601-1

c) pri napájaní z NiMH akumulátorov je prístroj s vnútorným zdrojom energie


2. Stupeň ochrany pred úrazom el.prúdom :  prístroj vrátane priložených častí je  typu B dľa ČSN EN 60601-1


3. Stupeň ochrany pred škodlivým vniknutím vody :  vonkajší adaptér 230V AC / 12V DC (SZ 12/2/100 od firmy Enco) aj vlastný prístroj je chránený voči kvapajúcej vode (IPX1) dľa ČSN EN 60601-1


4. Režim prevádzky : Prístroj môže byť používaný v trvalej prevádzke


5. Ochrana pred nebezpečím vzplanutia horľavých zmesí anestetík : prístroj nesmie byť používaný v prostredí , kde sa vyskytujú horľavé zmesi anestetík dľa ČSN EN 60601-1.

Pre ventiláciu v teréne, alebo pri transporte sa ako zdroj stlačeného kyslíka použije tlaková fľaša ( obsah  2, 5, 10 l ), ktorá je vybavená redukčným ventilom s rýchlospojkou, ktorý je zoradený na výstupný pretlak 400 kPa ± 100 kPa
Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE